Вебліографія (вебліографічні списки Інтернет – адреса)
 

ТУРИЗМ

1. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / [О. М. Бут, М. І. Бушин, Ю. І. Вовк та ін.]; за заг. ред. д.і.н., проф. М. І. Бушина, д.і.н., проф. О. І. Гуржія; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2016. 644 с. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/13039/1/020063092.pdf

2. Білоцерківський В. Я. Історія України: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 536 c. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Bilotserkivskyi_Vasyl/Istoria_Ukrainy_vyd3.pdf?PHPSESSID=605esgo6o9987ood6dlrn2f2e3

3. Безпека життєдіяльності : підручник. / [О. І. Запорожець, Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко та ін.] К. : «Центр учбової літератури», 2013. 448 с. URL: https://kpmu.km.ua/upload/medialibrary/8ca/BYEITYENA-zykhkhzhekyaoersfkhk-Iatsuszyeshch.pdf

4. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Підручник: К.: Каравела, 2006. 288 с. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/ZHelibo-YE.P.-Bezpeka-zhittyediyalnosti.pdf

5.  Буйницька О.П. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 240 с. URLhttps://shron1.chtyvo.org.ua/Buinytska_Oksana/Informatsiini_tekhnolohii_ta_tekhnichni_zasoby_navchannia.pdf?

6. Некос С.В. Курс лекцій та методичні рекомендації з курсу «Географія туризму». Харків, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2016. 43 с. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1295/3/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%20%D0%A1.%20%D0%92.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20.pdf

7. Найпопулярніші інтерактивні методи. URL: http://multycourse.com.ua/public_html/files_uploaded/files/ruhanku.pdf

8. Страны Европы: URL: http://www.evropa.org.ua

9. Страны мира. Статьи и подробная информация о странах мира - погода, визы, карты, туры: URL: http://archive.travel.ru

10. Все о туризме. Туристическая библиотека. https://tourlib.net/lib.htm

11. World Tourism Organization UNWTO:  URL: http://www2.unwto.org/

12. World Travel & Tourism Council:  URL: http://www.wttc.org/eng/Home

13.Cтратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80

14. Туристические организации (GTA). URL: http://www.globaltradealert.org/about

 15. Каталог сайтів - турфірми, готелі, санаторії. URL: http://infotravel.com.ua

16. Олійник Я.Б.Географія. URL: https://westudents.com.ua/knigi/62-geografya-olynik-yab.html

17. Економіка України. Науковий журнал. URL: http://economyukr.org.ua/?lang=uk

18. Економіка України. URL: http://www.economy.com.ua

19. Державна служба зайнятості. URL: http://www.dcz.gov.ua

20. Державний комітет статистики URL: http://www.ukrstat.gov.ua

21. Міністерство аграрної політики та продовольства. URL: http://minagro.gov.ua

22. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України URL: http://www.me.gov.ua

23. Міністерство енергетики та вугільної промисловості URLhttp://mpe.kmu.gov.ua

24. Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С. Педагогіка туризму. К.: Видавничий дім "Слово", 2004.  296 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/pedtur.htm

25. О.Д. Мойсак, І.М. Маруненко, О.О. Петренко Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл. / О.Д. Мойсак, І.М. Маруненко, О.О. Петренко. К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. 69с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/33688179.pdf

26. Захист вітчизни: Підруч.для учнів 11 кл.загальноосвіт.навч.закл.(рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат «Основи медичних знань») [Електронний ресурс] / А. А.Гудима, К. О. Пашко, І. М. Герасимів, М. М. Фука. Тернопіль: Астон. 2019. Режим доступу до ресурсу: https://shkola.in.ua/1114-zakhyst-vitchyzny-11-klas-hudyma-2019.html

27. Сайт «Здоровя» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://health.ucoz.ua

28. КОНЦЕПЦІЯ побудови нової національної системи охорони здоров’я України  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/publichna-informaciya/gromadski-obgovorennya/6220-kontseptsiya-pobudovi-novoji-natsionalnoji-sistemi-okhoroni-zdorov-ya-ukrajini

29. Гуменюк Г.М. Організація туристичних подорожей: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2014.  364 с. URL:  http://194.44.152.155/elib/local/sk799616.pdf

30. Міжнародні організації. Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/knmzd/rpnd/rpnd-0204_2015.doc

31.  Офіційний сайт Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://dpsu.gov.ua

32. Державне агентство розвитку туризму. [Електронний ресурс].  Режим доступу:   https://www.tourism.gov.ua

33. Туризм.org.ua. Туризм в Украине и Европе. Все о путишествиях. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.tourism.org.ua

34. Національна туристична організація України. Режим доступу:

 http://www.ntoukraine.org

35. Туристична Україна. Режим доступу: http://www.ukr-travel.info

36. Український туристичний портал. Режим доступу: https://zruchno.travel/?lang=ua

37. Психологія туризму /Крупський О. П., Шевяков О. В.,  Ярошкевич О.М., Євдокимова Н.О. Дніпропетровськ, 2015. 194 с. URL: https://philpapers.org/archive/KRU-3.pdf

38. Руденко О.М., Довгальова М.А., Психологія соціально-культурного сервісу і туризму. Навчальний посібник для Вузів. Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2005. URL: http://infotour.in.ua/rudenko.htm

39. Шевчук СВ., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. 2-ге вид., виправ і допов. К.: Алерта, 2011. 696 с.

URLhttp://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf

40. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. Українська мова фахового спрямування: підручник. Київ: Кондор, 2011. 352 с.

http://194.44.152.155/elib/local/sk760428.pdf

41. Велика чи мала літера: словник-довідник [Електронний ресурс].  Режим

доступу : http://velyka-chy-mala-litera.wikidot.com

42. Дзвона чи дзвону? або А(-Я) чи У(-Ю)в родовому відмінку [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://rodovyi-vidminok.wikidot.com

43. Культура мови на щодень [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://kultura-movy.wikidot.com

44. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради [Електронний ресурс] / О.Пономарів. Режим доступу : http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com

45. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо [Електронний ресурс] / Б.Антоненко-Давидович. Режим доступу : http://yak-my-hovorymo.wikidot.com

49. Словник української мови в 11 томах [Електронний ресурс]. Режим

доступу : http://sum.in.ua

50. Барабаш О. В., Качурова С. В., Титов В. Д. Релігієзнавство. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. В. Д. Титова.  Х.: Право, 2004.  272 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009/Religa_2004.pdf

51. Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Коментар до конституційних змін: Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008.  1028 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Horlach_Mykola/Osnovy_filosofskykh_znan.pdf

52. Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства: підручник. Чернівці: Рута, 2005. 304 с. URL: http://www.religstud.chnu.edu.ua/res/religstud/Osnovy-religstud.pdf

53. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Навчальний посібник.  Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. 300 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/kyfjak.htm

URLhttps://buklib.net/books/21955

54. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії:

Навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 248 с. Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1724151

55. Дьяков Б. Н. Основы геодезии и топографии: учебное пособие / Дьяков

Б. Н., Ковязин В. Ф., Соловьев А. Н. СПб.: Лань, 2011. 272 с. Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/20852

56. Попов, В.Н. Геодезия : учебник / В.Н. Попов, С.И. Чекалин. М. :

Горная книга, 2012. 723 с. Режим доступу: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-geodeziya-popov-vn-chekalin-vi-2007.pdf

57. Патрушева Л. І. Топографія з основами картографії : [методичні

рекомендації] / Лариса Іванівна Патрушева. Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені

Петра Могили, 2015. 48 с. Режим доступу: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/89/1/Патрушева%20Л.%20І.%20Топографія%20з%20основами%20картографії.pdf

58. Картографія з основами топографії. Частина I. Топографія: Навчальний

посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних

університетів / Укладачі: Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. Вінниця, ВДПУ,

2014. 132 с. Режим доступу: https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_3/haeckiy5.pdf

59. http://www.market-width.com/Tourism-Industry.htm

60. https://www.revfine.com/tourism-industry

61. http://wikitravel.org/en/Hotels

62.          http://www.safarinow.com/cms/accomodation-types/irie.aspx

63.          https://tourismteacher.com/types-of-tourism-glossary/

64.          https://www.visitbritain.org/introduction-tourism

65.          http://wikitravel.org/en/Travel_accomodation

66.          https://www.economy.gov.ae/Publications/An%20Introduction%20to%20Tourism%200750619562.pdf

67.          http://www.esb.co.uk/pdf/51342sample.pdf

68.          https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_tutorial.pdf

69.          https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1548

72.https://www.pearsonhighered.com/assets/samplechapter/0/1/3/4/0134484487.pdf

73. Ємельянов Б.В. Екскурсознавство. М: Радянський спорт, 2007. 216 с.   URL: http://infotour.in.ua/ekskurs25.htm

74.          Методика підготовки екскурсії та техніка ведення екскурсії URL: http://ua.textreferat.com/referat-16842-2.html

75.          Любіцева О.О. Методика розробки турів: навчальний посібник. Навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 2003. 104 с.  URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf

76.          Бриль К.Г. Організація анімаційної діяльності: Опорний конспект лекцій. URL: https://tourlib.net/books_ukr/bryl.pdf

77.          Килимистий С. М. Сутність анімації в туризмі як культурної практики URL: http: www.nbuv.gov.ua/old_jr/Soc_Gum / Pkl /2009_25/Kylymystyj_S.M.pdf

78.          Байлик С.І., Кравець О.М. Організація екскурсійної діяльності URL: https://tourlib.net/books_ukr/bajlyk.htm

79.              Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу [Електронний ресурс] : наказ [видано Державною туристичною адміністрацією України 24 вересня 2004 р. № 83 ]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1344-04

80.          Закон України «Про туризм».  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

81.          Всесвітня організація туризму https://world-tourism.org

82.  Офіційна Інтернет-сторінка Туристичної асоціації України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.tau.org.ua

83. Тєлєтов О.В. Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Тєлєтов, Н.Є.Косолап // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. №1. – С.21-34. Режим доступу: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2012/1/21-34

84. Туристичний портал України «Стежка.com» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.stejka.com/ukr

85. Ліпєц Ю.Г., Пуляркин В.А., Шліхтер С.Б. Географія світового господарства: Навч. посібник для студентів. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 400 с.: іл.

http://bibliograph.com.ua/geografia-2/index.htm

86. Електронна бібліотека «Бібліограф». Туризм. Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/poisk.htm?cx=partner-pub-4710543741612423%3A3291245597&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&sa=Search&siteurl=bibliograph.com.ua%2Fekonomika.htm&ref=bibliograph.com.ua%2Fgeografia-2%2Findex.htm&ss=15374j24353476j23

87.           Онлайн Энциклопедия Кругосвет. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru

88.          Планета Земля. Режим доступа: http://www.myplanet-earth.com

89.          Проект Всемирная география. Режим доступа: http://www.worldgeo.ru

90.          http://www.world-economics.com

91.           Лабораторія геоінформаціі та туризму. Режим доступу: http://www.lgtinfo.com.ua/index

92.          Полчанінова І.Л., Поколодна М.М. Рекреаційні комплекси світу: навч. посібник / І. Л. Полчанінова, М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 107 с.  URL: http://eprints.kname.edu.ua/51762/1/2017%2035%D0%9D%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%20%D0%A0%D0%9A%D0%A1_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf

93.          Калуцький І.Ф.,  Ковальська Л. В. Рекреаційні комплекси світу: Навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з дидактичним забезпеченням дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" для студентів спеціальності 7.14010301 "Туризмознавство" / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; [укладач: Калуцький І. Ф.]. Івано-Франківськ: Лік, 2014. 72 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/958.pdf

94.          Космічний туризм як новий вид активного відпочинку. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2205717-kosmicnij-turizm-ak-novij-vid-aktivnogo-vidpocinku.html

95.           Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80

96.          Журнал “Новости турбизнеса”. URL: http://novosti-turbiznesa.info

97.          Журнал «Соціальна економіка». URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=TKlV5tgAAAAJ&hl=uk

87.98.Каленюк І., Цимбал Л. Інтернаціоналізація економіки як ключова передумова актуалізації інтелектуального лідерства. Соціальна економіка, № 60, 2020.  URL: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/16662

99.           Юрчик Г. Ефективність соціальної політики: теоретичний аспект та методологічні засади оцінювання. Соціальна економіка, № 60, 2020 URL: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/16658

100.      Журнал «Социология: методология, методы, математические модели». URL: http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm

101.      «Социологический журнал» URL: http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm

102.      Журнал «Економічна правда». URL:  https://www.epravda.com.ua/publications

103.      Офіційний сайт Хмельницької обласної ради. URL: https://km-oblrada.gov.ua

104.      Офіційний сайт Хмельницької міської ради URL: https://khm.gov.ua

105.      Крисенко К. А. Глобалізація та її наслідки для економіки країн світу. Офіційний веб-сайт підвищення кваліфікації Кіровоградської області. URL: http://center.kr-admin.gov.ua/index.php?q=Elibr/27.html

106.       «КОМПАС»: Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді. URL:  https://www.coe.int/uk/web/compass/globalisation

107.      Портал соціологічної асоціації України. URL: http://sau.in.ua/opinion/dzerkalo-suspilstva

108.      Сайт Національної академії наук України. Інститут соціології. URL: https://i-soc.com.ua

109.      Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради. URL: https://cnap.khm.gov.ua

110.      Офіційна сторінка Хмельницького обласного центру зайнятості. URL: https://khm.dcz.gov.ua

111.      Михайленко Т.І. Медична географія з основами курортної справи: навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності «Туризм» / Т.І. Михайленко  К., 2017. 80 с.   URL: https://geo.knu.ua/images/doc_file/navch_lit/Medichna_geografiya.pdf

112.      Наукова бібліотека ім.Вернадського. URL:  nbuv.gov.ua 

113.      Курорты мира.URL:  http://world-turne.ru

114.      Баєв В. В. Основи туроперейтингу: навч. посіб. / В. В. Баєв. К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2016. 156 с. Бібліогр.: с. 129. URL: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osnovy_turoperating.pdf

115.      Михайличенко Г. І. Туроперейтинг : підручник / Г. І. Михайліченко.  Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 304 с. URL:  https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/c142c8bde0b072a395704e79a4ed3400.pd

116.      Король О.Д., Крачило М.П. К 68 Менеджмент туризму: Навч. посіб. К.: Знання, 2009. 248 с., іл. (Вища освіта ХХІ століття) URL: https://get.ucoz.net/_ld/4/430_Tour_manag.pdf

117.      Андренко І. Б. Менеджмент туризму: навч. посібник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Х. : ХНУМГ, 2014. 402 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua/38970/1/2009%2043%D0%9D%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83.pdf

118.      Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством / Джон Р. Уокер ; пер. с англ. [В. Н. Егорова]. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 880 с. Режим доступу: https://rucont.ru/file.ashx?guid=b42a5fe0-5bf8-429f-84da-54853d9bea2d

119.      Периль Б. Фестивальная практика: опыт CASE-STUDY / Борис Периль // Экология культуры. 2002. № 3. С. 24–73. 43. Петрова І. В. Історія дозвілля: проблеми періодизації [Електронний ресурс] / І. В. Петрова. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2009_4/9.pdf

120.      Смаль І. В. Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять / [Електронний ресурс] / І. В. Смаль, В. В. Смаль. Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm

121.      Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru

122.      Михайловська С. Формування хореографічної культури: географічний чинник. Наукові конференції. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1761

123.      Сайт «Наукові конференції». http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/85

124.      Біль М. Механізм державного управління туристичною галуззю в Україні [Електронний ресурс] / М. Біль // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за ред. С. М. Серьогіна. 2009. № 3. Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-03(3)/09bmmtgu.pdf

125.      Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/irtb

126.      Гайдукевич Л. Туристская политика в расширенном Европейском Союзе [Електронний ресурс] / Л. Гайдукевич // Журнал международного права и международных отношений 2008. – №4. Режим доступу : https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18960/1/2008_4_JILIR_gaidukevich_r.pdf

127.      Журнал «Географія і туризм» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://univ.kiev.ua/ua/science/journals/csp-gt

128.      Друк В.В.,Особливості політики держави у сфері гірського туризму [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_01(12)/12dvvtpu.pdf

129.      Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 № 1861-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text

130.      Іванов А.М., Саламатіна С.Є. Теоретичні основи державної політики розвитку туризму на основі маркетингового підходу в управлінні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=echp_2016_8_1_6

131.      Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-%D1%80

132.      Семенов В.Ф. Державне регулювання та управління регіональним розвитком туризму [Електронний ресурс] / В.Ф. Семенов // Економіка і управління. – 2010. – № 1. – С. 40-44. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1995/1/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83.pdf

133.      Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Режим доступу:   http://www.pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2010/1_2010.pdf

134.      Сисоєва С. І. Механізми реалізації державної політики в галузі туризму у зарубіжних країнах / С. І. Сисоєва // Ефективність державного управління. – 2014. Вип. 39. С. 347-354. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_39_45

135.      Урядовий портал Кабінету Міністрів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

136.      Метеорологія та кліматологія: метод. вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"/ Уклад.:  Радовенчик Я.В. К.: НТУУ "КПІ", 2013. 14 с. Режим доступу: http://eco-paper.kpi.ua/images/documents/metodichki/eco/2k/METEOROLOGIA_PZ_SR.pdf

137.      https://core.ac.uk/download/pdf/11328432.pdf

138.      Врублевська О.О. Кліматологія: підручник. / О.О. Врублевська, Г.П. Катеруша, Л.Д. Гончарова; МОН України; Одес. держ. еколог. у-т. Одеса: Екологія, 2013. 344 с. http://coe.osenu.org.ua/wp-content/uploads/2014/04/14-/Klimatologiya.pdf

139.      Метеорологія та кліматологія. Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/meteorology

140.      Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство: навч. посіб. К.: МАУП, 2002. 168 с.: іл. URL: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mo_03.pdf

141.      Л.І. Скібіцька. Діловодство: Навчальний посібник. / Уклад. Л.І. Скібіцька. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 224 с. URL: http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/Dilovodstvo_Skibickaya.pdf

142.      Соловйова А. С. Документування та діловодство : [методичні рекомендації] / А. С. Соловйова. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 44 с. (Методична серія; Вип. 228). URL: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/124/1/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf

143.      Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К.: Вища школа. 1996. URL: http://www.geograf.com.ua/human-geography-books/osnovy-teorii-suspilnoi-geografii

144.      Декларація тисячоліття ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_621?lang=uk#Text

145.      Договір про Антарктику URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_224#Text

146.      Звіти Світового банку про світовий розвиток URL:  http://www.worldbank.org

147.      Офіційний сайт ООН. URL:  http://www.un.org

148.      Угода про діяльність держав на Місяці й інших небесних тілах. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482#Text

149.      Романчук, А. В. Музейный туризм: Учебно-методическое пособие./ А.В. Романчук. Санкт-Петербург,2010. 46с. Режим доступу: https://tourlib.net/books_tourism/romanchuk.htm

150.      Вайдахер, Ф. Музеологія: підруч / Ф. Вайдахер. Львів, 2005. 500с. Режим доступу: http://pmu.in.ua/wp-content/uploads/downloads/2014/06/vaidaher.pdf

151.      Рева, Н.Д. Мы пришли в музей. Методическая разработка экскурсии: метод / Н.Д. Рева. Санкт-Петербург,2001. 26с. Режим доступу: http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-41/zakon/DocLib53/Методическая%20разработка%20экскурсии.pdf

152.      Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: Учеб. пособие / Л.М. Шляхтина. М.: Высш. шк., 2005. 240 с. Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1884596

153.      Школа, І.М. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник І.М. Школа. Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. 662 с. Режим доступу: https://buklib.net/books/22018

154.      Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31

155.      Офіційний сайт WTTC. World Travel & Tourism Council. http://www.wttc.org/eng/Home/    

156.      Всесвітня організація туризму. Офіційна веб-сторінка: http://www2.unwto.org/

157.      Официальный сайт ЮНЕСКО. Режим доступу: www.unesco.org

158.      Юнеско в Україні Режим доступу:  https://ukrainer.net/unesko-v-ukraini

159.      Богдан Н.М. Конспект лекцій з курсу «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.14010301, 8.14010301 – Туризмознавство (за видами)) / Н. М. Богдан ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 68 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua/42799/1/2015%20163%D0%9B%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%A3%D0%AF.pdf

160.      Денисенко М.П., Терещенко Н.М. Формування системи управління якості послуг в сфері туризму URL: https://tourlib.net/statti_ukr/denysenko.htm

161.      Кириленко О.С., Шидловський П.С. Сучасний стан вивчення трипільської культури на території Києва і передмістя// Культурна спадщина: зб. наук. пр. / Український державний інститут культурної спад­ щини; за ред. О. А. Пламеницької. Київ, 2017.  Вип. 1 (10). С. 91-98. URL: https://www.researchgate.net/profile/Pavlo-Shydlovskyi/publication/337317833_Sucasnij_stan_vivcenna_tripilskoi_kulturi_na_teritorii_Kieva_i_peredmista_The_current_state_of_study_of_Trypillya_culture_on_the_territory_of_Kyiv_and_suburb/links/5dd19b394585156b351bba23/Sucasnij-stan-vivcenna-tripilskoi-kulturi-na-teritorii-Kieva-i-peredmista-The-current-state-of-study-of-Trypillya-culture-on-the-territory-of-Kyiv-and-suburb.pdf

162.      Трипільська цивілізація у спадщині України : конф., присвяч. 110-річчю відкриття трипільської культури (матеріали та тези доп. конф., що проходила у Києві 30-31 трав. 2003 р.) / Укр. благодійний фонд "Трипілля", Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: І. Т. Черняков (голов. ред.) [та ін.]. Київ: Просвіта, 2003. 325 c. : іл. URLhttp://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001353

163.      Первісна археологія Нижнього Подесення / Шидловський П.С., Лисенко С.Д., Кириленко О С., СорокунА.А., Пічкур Є.В. К.: ЦПД, Інтерсервіс, 2016. 344 С. URL: https://www.twirpx.com/file/2711507

164.      Шидловський П.С. Проблеми збереження пам’яток археології лівобережжя Нижнього Подесіння // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, Вип. 7 - К.: Фенікс, 2012. - С. 587-599. URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.1202182

165.      Шидловський П.С. Дослідження та проблеми збереження Межиріцького поселення мисливців на мамонтів // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, Вип. 8. К .: Фенікс, 2013. С. 567-581. URL: https://www.researchgate.net/profile/Pavlo_Shydlovskyi/publication/323999762_Doslidzenna_ta_problemi_zberezenna_Mezirickogo_poselenna_mislivciv_na_mamontiv_Investigations_and_problems_of_preservation_of_Mezhyrich_settlement_of_mammoth-hunters/links/5ab7fbbf0f7e9b68ef51aee9/Doslidzenna-ta-problemi-zberezenna-Mezirickogo-poselenna-mislivciv-na-mamontiv-Investigations-and-problems-of-preservation-of-Mezhyrich-settlement-of-mammoth-hunters.pdf

166.      Шидловський П.С. Пам’ятки первісності : суспільна користь чи гальмо інвестиційного процесу? // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Історія, №4 (131). К.: Київський університет, 2016. С. 85-89. URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.1206230

167.      Шидловський П.С., Хоптинець М.О. Проблеми дослідження та охорони археологічного комплексу пам’яток «Великий Дивлин» // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, Вип. 6. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. С. 537-547. URL: https://www.researchgate.net/publication/324680816_Problemi_doslidzenna_ta_ohoroni_arheologicnogo_kompleksu_pam'atok_Velikij_Divlin

168.      Офіційний сайт Міністерства культури України. Державний реєстр нерухомих памяток України. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244910406

169.      Paleoethnological Research. URL: https://www.youtube.com/channel/UC__zug-jhjh6I0mym2HOZmw

170.      Берлянт A.M. Картография. Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 336с. Режим доступу: https://www.studmed.ru/berlyant-am-kartografiya_cd203ea1354.html

171.      Божок А.П., Осауленко В.В., Пастух В.В. Картографія/ Підручник. К.: Фітосоціоцентр, 1999. 189с. Режим доступу:  https://studfile.net/preview/14458391

172.      Гедымин А.В., Грюнберг Г.Ю., Малых М.И. Практикум по картографии с основами топографии. М.: Просвещение. 1981. 204с. Режим доступу: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/705/48705/24118?p_page=4

173.      Верес К.О. Туристичне краєзнавство: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання / К.О. Верес К.: НУХТ, 2015. 114 с. Режим доступу: https://docplayer.net/52492806-Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-nacionalniy-universitet-harchovih-tehnologiy- k-o-veres-turistichne-kraieznavstvo.html

174.      Картография с основами топографии. Т.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов и др. М.: Просвещение, 1991. 363с. Режим доступу:  https://www.geokniga.org/books/12780

175.      Воловик В.М. Ландшафтознавство. : курс лекцій.  Вінниця : Твори, 2018. 254 с.  URL: http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/2628/volovik_landshaftoznavstvo_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

176.      Міхелі С.В. Основи ландшафтознавства URL: https://www.twirpx.com/file/334792

177.      Писаревський І.М., Александрова С.А. Професійно-комунікативна компетентність в туризмі URL: https://core.ac.uk/download/pdf/11327972.pdf

178.      Казарницькова Я.Л. Модель сучасного фахівця туристичної індустрії та його професійна компетентність URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN5/08klyipk.pdf

179.      Паньків Н.І. Екологізація сфери туризму в контексті сталого розвитку URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/43217/2/2018_Pankiv_N-Ekolohizatsiia_sfery_turyzmu_325-327.pdf

180.      Сафранов Т.А., Полєтаєва Л.М. Проблеми екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. №3-4 (26). 2016. URL: http://journals.uran.ua/ludina_dov/article/view/87433

181.      Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч. посіб. / Г. О. Сорокіна; Державний заклад “Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. 206 c. Режим доступу: URL: https://www.twirpx.com/file/2428774

URL: https://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/1760/1/Sorokina.pdf

182.      Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук. 2-е вид., перероб. і доп. К. : Альтерпрес, 2004. 192 с. Режим доступу: https://tourlib.net/books_green/dmytruk.htm

183.      Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма : учеб. пособие / А. Б. Косолапов. М. : КНОРУС, 2005. 240 с. Режим доступу: https://www.studmed.ru/kosolapov-ab-teoriya-i-praktika-ekologicheskogo-turizma_a8b63dd6dde.html

184.      Кекушев В. П. Основы менеджмента экологического туризма : учеб. пособие / В. П. Кекушев, С. В. Сергеев, В. Б. Степаницкий. М. : Изд-во МНЭПУ, 2001. 60 с. Режим доступу: https://tourlib.net/books_green/kekushev1.htm

185.      Квартальнов В. А. Туризм : учебник / В. А. Квартальнов. М. : Финансы и статистика, 2003. 320 с. Режим доступу: https://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm

186.      Русев И. Т. Основы экотуризма / И. Т. Русев. Одесса : КПОГТ, 2004. 294 с.  Режим доступу: http://greendelta.com.ua/publicatsii/44-rusev-i-t-osnovy-ekologicheskogo-turizma.html

187.      Самойленко А. А. География туризма : учеб. пособие / А. А. Самойленко. Ростов-н/Д. : Феникс, 2005. 368 с. Режим доступу: https://tourlib.net/books_tourism/samojlenko.htm

188.      Сергеева Т. К. Экологический туризм / Т. К. Сергеева. М. : Финансы и статистика, 2004. 360 с. Режим доступу: https://www.studmed.ru/sergeeva-tk-ekologicheskiy-turizm_d159ca99c6c.html

189.      Штюрмер Ю. А. Охрана природы и туризм / Ю. А. Штюрмер. М. : Физкультура и спорт, 1974. 104 с. Режим доступу: http://ecologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000007/index.shtml

190.      Храбовченко В. В. Экологический туризм : учеб.-метод. пособие / В. В. Храбовченко. М. : Финансы и статистика, 2003. 208 с. Режим доступу: https://tourlib.net/books_green/hrabovchenko.htm

191.      Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: на- вчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студе- нтів за спеціальностями «Географія», «Економічна та соціальна географія». Харків, 2016. 82 с. Режим доступу: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Metoduchka_GIS_2016.pdf

192.      Автоматизовані системи бронювання в туризмі Мельниченко С.В. 
Культура народов Причерноморья. 2008. №140. С.96-100.
Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/melnychenko7.htm

193.      Программный комплекс "Оверия-Туризм" для туристических агентств и туроператоров. Режим доступа: http://www.overia-tourism.com

194.      Про культуру: Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text

195.      Про охорону археологічної спадщини : Закон України 18.03.2004 р. № 1626-IV [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-15

196.      Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Єлісавенко Ю.А., Дзюмак М.А. Заповідна справа. Практикум /Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укладачі: доц. Мудрак О.В., доц. Кравчук Г.І., аспір. Єлісавенко Ю.А., ст. викладач Дзюмак М.А. – Вінниця: ВНАУ, 2011. 96 с. Режим доступу: https://www.studmed.ru/mudrak-ov-kravchuk-g-yelsavenko-yua-dzyumak-ma-zapovdna-sprava-praktikum_4cf6d7214af.html

197.      Попович С.Ю. Природно-заповідна справа. Навчальний посібник. К.: Арістей, 2007. 480 с. Режим доступу: https://www.studmed.ru/popovich-syu-prirodno-zapovdna-sprava_00960eafbcd.html

198.      Заповідна справа в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. М.Д.Гродзинського, М.П. Стеценка. К.: Географіка, 2003. 306 с. Режим доступу: https://www.studmed.ru/grodzinskiy-md-stecenko-mp-red-zapovdna-sprava-v-ukrayin_7465652f961.html

199.      Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: Навч. посіб. Рівне: РДТУ, 2000. 239 с. Режим доступу: https://www.studmed.ru/grischenko-yum-osnovi-zapovdnoyi-spravi_370f3fda454.html

200.      Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідникове видання. Ужгород: підприємство “Ліра”, 2002. 312 с. Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1043685

201.      Заповідна справа / Товажнянський Л.Л., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г. та ін. Харків: НТУ “ХПІ”. 2002. 240 с. Режим доступу: https://www.zoology.dp.ua/wp-content/downloads/zapovidna_sprava/Tovagnyanskiy_ta_in_zap_sprava_(Harkiv).pdf

202.      Павленко Ю. Історія світової цивілізації. 2001. URL: https://uahistory.co/book/civilhistory

203.      Закон Укаїни «Про рекламу» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text

204.      Грабовський Ю.А., Скалій О,В., Скалій Т.В. Спортивний туризм: навчальний посібник URL: https://tourlib.net/books_ukr/grabovsky.htm

205.      Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. Спортивний туризм: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. Л. : ЛДУФК, 2014. Ч. 2. 176 с. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2874/1/tyruzm_posib_2.pdf

206.      Герасеменко В.Г., Замкова А.В. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: навч. посіб. 2010. https://subject.com.ua/pdf/97.pdf

207.      StudFiles Організація транспортного обслуговування туристів.  URL: https://studfile.net/preview/9683657

208.      Кулєшова Г. О. Туристсько-рекреаційні ресурси світу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Харків, 2012. 60 с. URL: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf

209.      Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. Учебное пособие. М.: Советский спорт, 2002. 464 с. URL: https://www.twirpx.com/file/61916

210.      Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг. URL:  https://westudents.com.ua/knigi/603-mjnarodniy-turizm-sfera-poslug-malska-mp.html

211.      Підручники длч студентів.  URL: https://westudents.com.ua/predmet/33-turizm.html

212.      Напрями удосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк // Географія та туризм. 2010. Вип. 9. С. 114-119. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_9_23

213.      Портал державних будівельних норм України. URL: https://dbn.co.ua

214.      Столяренко О.М., Щербельова Н.П. Поняття та види закладів ресторанного господарства. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. №4 (58).  URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/61517

215.      Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2007. 344с. URL: https://subject.com.ua/pdf/57.pdf

216.      «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. URL:  http://ven.ztu.edu.ua

217.      Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. 336 с. URL:  https://tourlib.net/books_ukr/smal.htm

 

 

 

 
Повнотекстові підручники

 

 

http://www.ebk.net.ua   Бібліотека Князєва

http://in1.com.ua/books 

http://www.readbookz.com   Бібліотека он-лайн

http://www.referatik.com.ua/ manual

http://vk.com/doc211928585_216623081?hash=ccde0273dc03fe0dab&dl=388c9fd53a89b371d5  Бевзенко С.П. Діалектологія

http://www.philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/serdega/serdega_sagarovski_dialect.pdf  Сердега Р.Л. Українська діалектологія

http://pidruchnyk.com.ua/ -  шкільні підручники для учнів молодших класів, а також для старшокласників.

http://www.bohdan-digital.com/catalog/vycsha-shkola/541/ Черкасова В.Ф.Теорія і методика музичної освіти

http://folklor.ho.ua/Umf_www/books/umf/umf_1.pdf   Професор  А.І.Іваницький Український музичний фольклор

ww.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2008/Usna_narodna_tvorchist-Filonenko.pdf Філоненко С.О. Усна народна творчість

СКУЛЬПТУРА http://www.rulit.me/tag/architecture/stalinskie-neboskreby-ot-dvorca-sovetov-k-vysotnym-zdaniyam-download-free-383833.html Васькин А.А. (текст), Назаренко Ю. И. (фото) Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям. - М.: Издательство „Спутник”. 2009. - 236 с

 

КНИГИ ПО РИСУНКУ:

Основы рисунка – Шембель А.Ф.  http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka_download.html 

Для тех, кто рисует - Павлинов П. Я. http://hudozhnikam.ru/dlya_teh_kto_risuet_download.html

История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка  Ростовцев Н. Н. http://hudozhnikam.ru/zarubezhnaya_shkola_download.html 

Джованни Чиварди. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании http://cwer.ws/node/290165 

ЕШКО. Рисование http://cwer.ws/node/281767 

 Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок  http://cwer.ws/node/272339 

Школа рисования от А до Я. Сборник книг  http://cwer.ws/node/260729 

Берт Додсон. Ключи к искусству рисунка http://cwer.ws/node/60067 

Искусство рисования http://cwer.ws/node/36315 

Рисунок для изостудий. От простого к сложному http://cwer.ws/node/33428 

Полный курс рисования http://cwer.ws/node/21728 

Как рисовать http://cwer.ws/node/21530 

Школа рисунка карандашом http://cwer.ws/node/20177 

Школа рисунка карандашом http://cwer.ws/node/13955 

Рисунок. Полный курс http://cwer.ws/node/112099 

Рисунок, наброски и зарисовки http://cwer.ws/node/111931 

Основы рисунка http://cwer.ws/node/24947 

 

АНАТОМИЯ И ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА:

Paint People in Acrylic with Lee Hammond http://cwer.ws/node/262289 

А. Н. Печенежский. Школа рисования от А до Я. Рисуем обнаженную натуру http://cwer.ws/node/259546  

Берн Хогарт. Рисунок человека в движении http://cwer.ws/node/283840 

Рисование динамичных рук для художников http://cwer.ws/node/56804 

Человек как художественный образ http://cwer.ws/node/191525 

Art of Drawing the Human Body http://cwer.ws/node/61554 

Рисунок человека в движении http://cwer.ws/node/21445 

Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении http://cwer.ws/node/180462 

Женская фигура. Практический курс рисунка http://cwer.ws/node/125006 

Динамическая анатомия для художников http://cwer.ws/node/94042 

Анатомия для художника: совсем просто http://cwer.ws/node/154240 

Рисунок. Человеческое тело http://cwer.ws/node/138243 

The Art of Drawing http://cwer.ws/node/152390 

Школа рисования от А до Я. Рисуем натюрморт http://cwer.ws/node/235115 

Карандашный рисунок по сетке http://cwer.ws/node/227663 

The Complete Book of Drawing Techniques http://cwer.ws/node/163486 

Ты - Художник! http://cwer.ws/node/158020 

Рисунок. Школа рисунка http://cwer.ws/node/138103 

Учебный рисунок http://cwer.ws/node/136716 

Рисунок карандашом http://cwer.ws/node/132699 

Бетти Эдвардс - Откройте в себе художника http://cwer.ws/node/116203 

Морские мотивы. Живопись витражными красками http://cwer.ws/node/101310 

Пастель. Школа рисования http://cwer.ws/node/100561 

Полное руководство по рисунку с натуры http://cwer.ws/node/98347  

Уроки рисования с натуры http://cwer.ws/node/86888 

Основы учебного академического рисунка http://cwer.ws/node/83687 

Витражное искусство и техника росписи по стеклу http://cwer.ws/node/62856 

Основы рисунка http://cwer.ws/node/61723 

Основы композиции http://cwer.ws/node/61722 

 

РИСОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ:

Учимся рисовать животных http://cwer.ws/node/37595 

Учимся рисовать лошадей http://cwer.ws/node/26988 

Paint Realistic Animals in Acrylic with Lee Hammond  http://cwer.ws/node/157401 

Анатомия животных для художников http://cwer.ws/node/225369  

Как писать натюрморт http://cwer.ws/node/26390 

Вы можете делать наброски: пошаговое руководство http://cwer.ws/node/25619 

 

КНИГИ ПО РИСУНКУ ПОРТРЕТА:

Скачать: Рисование головы человека - Ростовцев Н. Н. http://hudozhnikam.ru/risovanie_golovi_download.html 

Рисунок. Портрет http://cwer.ws/node/21730 

Рисуем детский портрет http://cwer.ws/node/26575 

Студийный портрет http://cwer.ws/node/63151 

Джек Хамм. Как рисовать голову и фигуру человека http://cwer.ws/node/290745 

Т. Н. Коровина. Школа рисования от А до Я. Рисуем портрет http://cwer.ws/node/260181 

Портрет. Уроки мастерства http://cwer.ws/node/93847 

Рисунок. Техника рисования головы человека http://cwer.ws/node/138104 

Рисунок. Художественный портрет http://cwer.ws/node/136909 

Учимся рисовать портреты http://cwer.ws/node/127641 

Николай Ли. Голова человека. Основы учебного академического рисунка http://cwer.ws/node/189731 

Шаржи и карикатуры http://cwer.ws/node/75194  

Дружеские шаржи. Альбом http://cwer.ws/node/185187 

 

КНИГИ ПО ЖИВОПИСИ:

Полный курс рисунка и живописи (№1 - №15 2007 г.) http://cwer.ws/node/6832 

Рисуем цветы маслом. Как создать красивую картину http://cwer.ws/node/8953 

Самоучитель по рисованию гуашью http://cwer.ws/node/20920 

Техника японской живописи. Суми-ё. http://cwer.ws/node/22673 

Как писать масляными красками http://cwer.ws/node/27636 

Основы живописи http://cwer.ws/node/61719 

Игра света и тени для художников http://cwer.ws/node/61709 

Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих http://cwer.ws/node/90573 

Наука о цвете и живопись - Зайцев А. С. http://hudozhnikam.ru/nauka_o_cvete_download.html 

Живопись фигуры - Унковский А. А. http://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri_download.html 

Золотое сечение в живописи - Ковалев Ф. В. http://hudozhnikam.ru/zolotoe_sechenie_download.html    

Техника акварельной живописи - Ревякин П.П. http://hudozhnikam.ru/tehnika_akvarelnoi_download.html 

Цвет в живописи - Волков Н.Н. http://hudozhnikam.ru/cvet_v_zhivopisi_download.html 

Живопись суми-э http://cwer.ws/node/27163 

Знай и умей. Твоя палитра http://cwer.ws/node/135268 

Рисуем маслом и пастелью http://cwer.ws/node/102016 

Свет в акварели. Учимся рисовать красивые картины http://cwer.ws/node/133981 

Рисунок. Акварель и темпера http://cwer.ws/node/49497  

Acrylic Painting With Lee Hammond http://cwer.ws/node/157148 

 

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ:

Рисунок для архитекторов http://cwer.ws/node/7204 

Д. Шервин. Креативная мастерская: 80 творческих задач дизайнера http://cwer.ws/node/307799 

В.В. Ефимов. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга первая: Истокиhttp://cwer.ws/node/307135 

В. Ефимов, А. Шмелева. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга вторая. Антикваhttp://cwer.ws/node/307059 

Изделия из бумаги - выкройки и сборка http://cwer.ws/node/11604 

Визитки своими руками http://cwer.ws/node/10298 

Творческая каллиграфия. Искусство красивого письма http://cwer.ws/node/14198 

Рисунок для индустриальных дизайнеров http://cwer.ws/node/89056  

Scott Kelby. The Adobe Photoshop CS6 Book For Digital Photographers http://cwer.ws/node/303271 

Сьюзан Уэйншенк. 100 главных принципов дизайна http://cwer.ws/node/302649  

Н. П. Бесчастнов. Художественный язык орнамента http://cwer.ws/node/300663 

Огюст Расинэ. Орнамент всех времен и стилей. Книга 1 http://cwer.ws/node/299817 

Огюст Расинэ. Орнамент всех времен и стилей. Книга 4 http://cwer.ws/node/299715 

Макетирование из бумаги и картона http://cwer.ws/node/62596 

Рисунок. Курс довузовской подготовки для архитекторов и дизайнеров http://cwer.ws/node/283602 

Техническое рисование http://cwer.ws/node/112954 

А. И. Галка. Рисуем технику: машины, корабли, танки, самолеты http://cwer.ws/node/272110 

Мастерилка. Сборник книг http://cwer.ws/node/263677 

 

ПОШАГОВЫЙ РИСУНОК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ:

13 книг серии -Рисуем 50- http://cwer.ws/node/14283 

Рисуем 50 динозавров и других доисторических животных http://cwer.ws/node/33371 

Рисуем 50 зданий и других сооружений http://cwer.ws/node/26043 

Рисуем 50 кошек http://cwer.ws/node/55238 

Рисуем 50 акул, китов и других морских животных http://cwer.ws/node/80644 

Ли Эймис. Рисуем 50 собак http://cwer.ws/node/60065   

Ли Эймис. Рисуем 50 исчезающих животных http://cwer.ws/node/60311 

Рисуем 50 автомобилей, грузовиков и мотоциклов http://cwer.ws/node/88198 

Рисуем 50 атлетов http://cwer.ws/node/88139 

Рисуем 50 животных http://cwer.ws/node/88130 

Рисуем 50 самолётов и космических кораблей http://cwer.ws/node/88125 

Рисуем 50 лошадей http://cwer.ws/node/88122 

Рисуем 50 цветов и деревьев http://cwer.ws/node/88118 

Рисуем 50 памятников архитектуры http://cwer.ws/node/93363 

Рисуем 50 рыцарей http://cwer.ws/node/93362 

Рисуем 50 птиц http://cwer.ws/node/93665 

Рисуем 50 крутых парней http://cwer.ws/node/149757 

А. А. Марковская. Рисуем героев фэнтези и мультяшных героев http://cwer.ws/node/272088 

Ходдинотт Бренда. Рисование для "чайников" http://cwer.ws/node/257442 

Самоучитель по рисованию. Шаг за шагом http://cwer.ws/node/224318 

Вместе с Ли Хэммонд. Серия из 12 книг. учимся рисовать http://cwer.ws/node/160139 

 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА:

Великие музеи мира. Том 21. Галерея Академии (Флоренция) http://cwer.ws/node/302757 

 

ТУШЬ , ПЕРО:

О. Ларина. Тату. 100 модных рисунков http://cwer.ws/node/300198 

Рисование тушью http://cwer.ws/node/25364 

Китайская тушь http://cwer.ws/node/30265  

Рисунок пером и тушью http://cwer.ws/node/40553 

Рисунок тушью. Растения, цветы, пейзажи, дома, постройки, животные, портреты, фигуры http://cwer.ws/node/184579 

 

О ПЕРСПЕКТИВЕ В РИСУНКЕ:

Учитесь рисовать перспективу http://cwer.ws/node/25589 

Перспектива http://cwer.ws/node/38532 

Рисунок и перспектива - Фёдоров М. В. http://hudozhnikam.ru/risunok_i_perspektiva_download...  

Как рисовать перспективу http://cwer.ws/node/80745 

Перспектива. Сборник упражнений http://cwer.ws/node/207014 

 

ПЕЙЗАЖ:

Как работать над пейзажем масляными красками - Виннер А. В. http://hudozhnikam.ru/peizazh_maslom_download.html 

Конева Л. С. Пейзаж. Натюрморт http://cwer.ws/node/272350 

Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция http://cwer.ws/node/21452 

Как научиться рисовать пейзаж http://cwer.ws/node/31677 

Как нарисовать воду http://cwer.ws/node/47219 

Школа рисования от А до Я. Рисуем пейзаж http://cwer.ws/node/235120  

Рисуем воду акварелью http://cwer.ws/node/99507 

М. Феррон. Цветы. Сборник упражнений http://cwer.ws/node/243315 

Как рисовать цветы http://cwer.ws/node/47014 

В.П. Пенова. Рисуем карандашом. Деревья. Цветы. Животные http://cwer.ws/node/219551 

Живописная грамота. Основы пейзажа http://cwer.ws/node/164136  

Морские пейзажи. Сборник упражнений http://cwer.ws/node/178453 

Рисуем цветы акварелью http://cwer.ws/node/176912 

  

АЭРОГРАФИЯ:

Аэрография. Воздушная живопись http://cwer.ws/node/7175 

Спрей-Арт http://cwer.ws/node/41727 

Книги по аэрографии http://cwer.ws/node/112529 

 

БАТИК:

Искусство батика. Техники и образцы http://cwer.ws/node/226142 

Батик http://cwer.ws/node/16472  

Батик своими руками http://cwer.ws/node/170480 

 

http://prolisok.org/uploads/bazarova_klas_tan_fin.pdf Базарова Н.П. Классический танец

http://prolisok.org/uploads/1318743515_vaganova_a_ya_osnovy_klassicheskogo_tanca.pdf Ваганова А. Я. Основы классического танца

http://prolisok.org/uploads/istorij_hor.pdf  Вашкевич Н., История хореографии всех веков и народов

http://prolisok.org/uploads/virskiy_p_p_za_red_ukra_nski_narodni_tanci.pdf  Вірський П.П. (за ред.) Українські народні танц 5. 5.

http://prolisok.org/uploads/gusev_g_p_metodika_prepodavaniya_narodnogo_tanca.pdf Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца

http://prolisok.org/uploads/gusev1.pdf Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка

http://prolisok.org/uploads/zareckaya_n_v_tancy_dlya_detey_srednego_doshkolnogo_vozrasta.pdf Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста

http://prolisok.org/uploads/zihlinskaya_pervie_shagi.pdf Зихлинская Л., Мей В. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов профессиональных хореографических училищ: Практ. пособие по методике преподавания классич. танца в мл. классах (первый год обучения)

http://prolisok.org/uploads/korotkov_tarakanova_vse_pro_tanec.pdf Коротков А., Тараканова А. Все про танець. Довідник

http://prolisok.org/uploads/messerer_a_m_uroki_klassicheskogo_tanca.pdf Мессерер А.М. Уроки классического танца

http://prolisok.org/uploads/smirnov_i_v_iskusstvo_baletmeystera.pdf Смирнов И.В. Искусство балетмейстера

http://prolisok.org/uploads/tarakanova_a_u_ukladach_navchalne_vidannya_ritmika_1_2_kl.pdf Тараканова А. (укладач.) Навчальне видання. Ритміка 1-2 кл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Електроннi бібліотеки

http://adsessor.narod.ru 

http://orel.rsl.ru Открытая Русская Электронная Библиотека

http://www.osvita.org.ua/student/studying/library/web.html   Освітній портал

http://allbest.ru/libraries.htm 

http://www.lib.ua-ru.net   Студенческая Электронная Библиотека

http://chitalka.info   Студентська електронна бібліотека "ЧИТАЛКА"

http://book.studentport.ru   StudentPort

http://lib.aldebaran.ru     Библиотека Альдебаран 

http://www.lib.ru  Библиотека Максима Мошкова 

 

http://kommersant.org.ua    Деловая он-лайн библиотека "Коммерсант"

http://e2000.kyiv.org/biblioteka   Экономическая библиотека

 

Журнали та газети 
Економічна та політична тематика
 

 

http://personal.in.ua   Персонал

http://www.spfu.gov.ua/ukr/journal.php   Фонд Держмайна України

http://www.pnp.ru  Парламентская газета

http://www.politstudies.ru   Полис (Политические исследования)

http://www.profil-ua.com  Профиль

http://www.politik.org.ua/vid/magarhive.php3?m=1 Український центр політичного менеджменту

http://www.kommersant.ua/   Коммерсант

 

Преса

 

http://www.golos.com.ua    Голос України

http://www.delo.ua  Дело

http://www.day.kiev.ua   День

http://www.kv.com.ua   Киевские ведомости

http://www.segodnya.ua   Сегодня

http://www.explan.ru   Эхо планеты

 

Місцева преса

 

https://proskuriv.khm.gov.ua/     Проскурів

http://pvisti.info/                         Подільські вісті

 

 

 

Конституційний суд України

http://www.ccu.gov.ua/pls/wccu/indx 

 

Верховна рада України

http://zakon.rada.gov.ua/ Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua/ Вісник Верховного Суду України

 

 

Урядовий портал

http://www.kmu.gov.ua/control 

Адміністративні сайти

http://www.deafconsul.narod.ru/Uc9.html  

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України

http://www.municipal.gov.ua 

Межрегиональный Союз органов местного самоуправления Украины

http://federal.org.ua 

 

Законодавство України

http://uapravo.net

http://uazakon.com 

 

Національний банк України

http://www.bank.gov.ua

 

 

Каталог нормативних документів з охорони праці

http://megamarket.co.ua/ukr/group2/ 

http://posada.com.ua/useful/employer/2/ 

  

Міністерство культури і туризму України

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index 

 

Релігійно-інформаційна служба України

http://www.risu.org.ua/ukr/ 

 

Економіка і фінанси

http://nuwm.rv.ua/pages/goncharov/navmet.html 

http://www.finansy.ru/ 

http://www.management.com.ua/ 

http://sshome.narod.ru/ 

http://www.ukrbusiness.com.ua/ 

http://vipreferats.narod.ru/ekonomika.htm 

http://www.ekohome.ukrbiz.net/ 

 

Cайти навчальних закладів

http://nuwm.rv.ua/ 

http://www.franko.lviv.ua/faculty/pravo/education.html 

 

Світове мистецтво

http://www.world-art.ru/ 

 

Корисні лінки

http://who-is-who.com.ua/ 

http://users.kpi.kharkov.ua/lre/dum/HTML/DUM.htm#p02.htm 

 

Монографії:

1. Психологічні закономірності творчого сприймання інформаційних індикаторів реальності - http://lib.iitta.gov.ua/10364/

2. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури - http://lib.iitta.gov.ua/10087/

3. Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі : монографія - http://lib.iitta.gov.ua/10064/

4. Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості - http://lib.iitta.gov.ua/10038/

5. Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища - http://lib.iitta.gov.ua/10062/

6. Соціально-психологічні закономірності становлення економічної культури молоді - http://lib.iitta.gov.ua/10166/

7. Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості -http://lib.iitta.gov.ua/10211/

8. Психосинергетичні особливості сталих та кризових періодів життя людини - http://lib.iitta.gov.ua/10148/

9. Психологічні закономірності реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві - http://lib.iitta.gov.ua/10057/

Посібники:

10. Самотворення у розвитку особистості - http://lib.iitta.gov.ua/10371/

11. Навчально-методичні проблеми розробки сценаріїв реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві - http://lib.iitta.gov.ua/10060/

Методичні рекомендації:

12. Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях - http://lib.iitta.gov.ua/10224/

13. Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі - http://lib.iitta.gov.ua/10179/

14. Становлення економічної культури молоді в умовах шкільної освіти - http://lib.iitta.gov.ua/10167/

15. Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища - http://lib.iitta.gov.ua/10359/